Algemene verkoop - en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop - en leveringsvoorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn te alle tijden
raadpleegbaar op de website van Praktijk Bussum, www.praktijkbussum.nl
Bedrijfsnaam / handelsnaam ondernemer: Praktijk Bussum
Hoofdvestiging en postadres: Praktijk Bussum, Oosterpad 62, 1402 NG Bussum (NH)
Website: https://www.praktijkbussum.nl
E-mailadres: info@praktijkbussum.nl

Toepasselijkheid
Artikel 1
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot
stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument (voorts afnemer genoemd)
2. Eventuele voorwaarden van de afnemer zijn niet van toepassing, tenzij deze door ons uitdrukkelijk
en schriftelijk zijn aanvaard.

Aanbiedingen
Artikel 2
1. Onze aanbod is vrijblijvend. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder
voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Ingeval afnemer een door ons gedaan aanbod aanvaardt, hebben wij desalniettemin het recht het
aanbod binnen acht werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. De prijzen genoemd in het
aanbod zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
3. Wij behouden ons het intellectuele eigendomsrecht voor alle informatie en gegevens die wij bij ons
aanbod verstrekken.
4. Wijzigingen in het aanbod en de samenstelling van de producten alsmede de verpakking zijn voorbehouden.

Totstandkoming overeenkomsten
Artikel 3
1. Overeenkomsten binden ons eerst na onze schriftelijke/e-mail bevestiging of zodra wij tot levering overgaan.
2. Aanvullingen en wijzigingen op de overeenkomst zijn van kracht voor zover schriftelijk overeengekomen.

Ontbinding overeenkomst
Artikel 4
1. Het staat ons vrij om van de afnemer zekerheidsstelling voor betaling te verlangen. Blijft verlangde
zekerheidsstelling uit, dan behouden wij ons het recht voor onze leveringen op te schorten of de overeenkomst
te ontbinden.
2. Onverminderd de bestaande betalingsverplichtingen van de afnemer wordt de overeenkomst ontbonden
zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop
de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of door
beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of
delen ervan verliest. De afnemer is hierbij aansprakelijk voor de door ons daardoor geleden schade,
waaronder ook transport-, opslag- en verzekeringskosten.

Betalingen
Artikel 5
1. Betalingen vindt plaats via Ideal en na afloop krijgt u een factuur.

Betalingsvoorwaarden
Artikel 6
1.Alle factuurbedragen moeten netto-contant voorafgaand aan de levering door ons ontvangen zijn.
2. Wij behouden ons het recht voor bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens te presteren, van
de afnemer te verlangen, dat hij het verschuldigde voor de te leveren goederen vooruitbetaalt.
3. Indien de afnemer in gebreke blijft bij het nakomen van één of meer van zijn uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen, dan komen alle door ons te maken buitengerechtelijke incassokosten voor
rekening van de afnemer. In dat geval zullen wij de afnemer de kosten in rekening brengen, conform het door
de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde incassotarief.
4. Indien wij genoodzaakt zijn een gerechtelijke procedure te voeren zijn wij gerechtigd om de hieraan
verbonden gerechtelijke kosten, verhoogd met redelijke kosten voor rechtsbijstand, op de afnemer te verhalen.
5. Indien er sprake is van surséance van betaling, faillissement, liquidatie of insolventie van de afnemer, zal
elke vordering van ons op de afnemer direct en volledig opeisbaar zijn.
6. Al hetgeen door de afnemer voldaan wordt, strekt steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten
en vervolgens van opeisbare vorderingen die het langst open staan. Dit geldt ook wanneer de afnemer meedeelt
dat de betaling betrekking heeft op een meer recente factuur.


Levering
Artikel 7
1. Wij behouden ons het recht voor om bij een bestelling bepaalde kosten in rekening te brengen. Dit
kunnen administratie-, orderbehandeling- en/of vrachtkosten zijn.
2. Indien de te leveren goederen bij eerste aanbieding niet afgehaald en/of in ontvangst worden genomen door
de afnemer, dan worden de goederen voor zijn / haar rekening en risico opgeslagen. Wij zijn dan gerechtigd kosten
in rekening te brengen.
3. Wij behouden ons het recht voor het verkochte in gedeelten te leveren. Alsdan zal de levering van
enig gedeelte als een zelfstandig geheel worden beschouwd en zal het factuurbedrag voor iedere
deelleverantie afzonderlijk opeisbaar zijn.

Levertijd
Artikel 8
Praktijk Bussum streeft ernaar om bestellingen binnen 5 dagen te verzenden. Dit is uiteraard afhankelijk van de
gekozen betaalwijze en of de bestelde producten voorradig zijn. Indien een levertijd is overeengekomen
betreft dat geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Verzending
Artikel 9
1. De verzending van de bestelling geschiedt via PostNL of DHL.
2. Indien de afnemer een andere wijze van verzending wenst, zijn de hieraan verbonden extra kosten
voor rekening van de afnemer.

Verzendkosten
Artikel 10
Nederland. België
Voor bestellingen bedragen de verzendkosten €7,95 tot 10 kilogram.
Voor de verzendkosten naar overige landen verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Constateren gebreken
Artikel 11
1. De afnemer Is gehouden te controleren of het geleverde overeenstemt met zijn bestelling of opdracht.
2. De afnemer is gehouden terstond bij aflevering het geleverde en de verpakking op eventuele tekorten
of zichtbare beschadigingen te controleren.
3. De afnemer is gehouden maatregelen te nemen om de schade ten gevolge van gebreken aan de
geleverde goederen zoveel mogelijk te beperken. De afnemer zal daarbij rekening houden met onze
belangen en onze aanwijzingen zo goed mogelijk opvolgen.

Reclames betreffende leveringen
Artikel 12
1. Reclames over leveringen moeten binnen 24 uur na ontvangst aan ons gemeld worden, onder opgaaf
van redenen.
2. Reclames over artikelen met niet-zichtbare gebreken, waarvan de afnemer in redelijkheid het gebrek
had kunnen ontdekken, moeten binnen acht dagen na constatering aan ons gemeld worden, onder
opgaaf van redenen.
3. Reclames over facturen moeten uiterlijk op de vervaldag aan ons gemeld worden.
4. Na het verstrijken van de in artikel 11.1 t/m 11.3 genoemde termijnen wordt de afnemer geacht de
geleverde goederen en/of verstrekte facturen in orde te hebben bevonden.
5. De goederen waarop de reclames betrekking hebben moeten ter onzer beschikking gehouden worden.
6. De goederen, waarop de reclame betrekking heeft, kunnen alleen vervangen worden nadat deze aan ons
zijn geretourneerd.
7. Indien de reclame over de levering door ons gegrond geacht wordt, worden de goederen uitsluitend
teruggenomen indien en voor zover de goederen zich in de verpakking en in de staat bevinden waarin zij
werden afgeleverd.
8. Indien de reclame door ons gegrond geacht wordt, behouden wij ons het recht voor een eventueel gebrek
te herstellen.
9. Indien de reclame over een levering door ons gegrond geacht wordt, heeft de afnemer alleen recht op
creditering tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producten of vervanging of aanvulling van
het gekochte. Er bestaat geen recht op schadevergoeding.
10. Reclames ontbinden de koopovereenkomst niet. Ze geven de afnemer niet het recht de betaling achterwege te laten of op te schorten, ook niet in het geval dat wij op grond van redelijkheid de reclame hebben geaccepteerd en creditering, vervanging, aanvulling of herlevering zal plaatsvinden.
11. Reclames kunnen nimmer, ook niet wanneer deze tijdig gemeld zijn, aanleiding geven tot opschorting van betaling van eerdere leveringen of van nog plaats te vinden leveringen of tot annulering van de overeenkomst.


Retourzendingen
Artikel 13
1. Buiten de gevallen als bepaald In artikel 11 en 12 zijn wij niet verplicht om de aan de afnemer geleverde
goederen terug te nemen. Retourzendingen, welke zijn gedaan in strijd met het vorenstaande, worden voor
rekening en risico van de afnemer door ons in depot gehouden.
2. Retourzendingen - na gegrond bevinding van reclame - is voor rekening en risico van de afnemer,
tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Eigendomsvoorbehoud
Artikel 14
1. Zolang het factuurbedrag en eventuele rente en bijkomende incassokosten betreffende de geleverde
goederen nog niet volledig betaald zijn, blijven de goederen ons eigendom en zijn wij gerechtigd deze weg te
halen of te doen halen bij de afnemer. De afnemer verplicht zich hieraan alle medewerking te verlenen.

Aansprakelijkheid
Artikel 15
1. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het netto-factuurbedrag. De beperking ziet zowel op de gebreken van
het geleverde product zelf, als op gevolgschade, bedrijfsschade en alle overige vormen van schade.
2. De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van door de
afnemer bewezen opzet of grove schuld onzerzijds.
3. Onze aansprakelijkheid betreffende de levering vervalt indien de afnemer niet binnen de gestelde
termijnen heeft gereclameerd.
4. Onze aansprakelijkheid vervalt eveneens, indien de afnemer niet overeenkomstig de instructies en
gebruiksvoorschriften, zoals die door ons op de geleverde goederen vermeld zijn, heeft gehandeld of, indien
de goederen zijn overgepakt dan wel in een andere staat dan de originele zijn verstrekt.
5. Indien de afnemer consument is, gelden voor de aansprakelijkheid de wettelijke bepalingen uit titel 3 van
Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (Productaansprakelijkheid).

Overmacht
Artikel 16
1. Omstandigheden buiten onze wil en toedoen van dien aard dat naleving of verdere naleving van de
overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, gelden voor ons als overmacht en geven ons
het recht, de overeenkomst op te schorten of te annuleren en/of de leveringen te vertragen, zonder dat wij tot
enige schadevergoeding verplicht zijn.
2. Onder overmacht wordt ook verstaan: stakingen in andere bedrijven dan ons bedrijf of andere voor het
totstandbrenging van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, evenals niet
voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of derden waarvan wij afhankelijk zijn en algemene
vervoersproblemen.

Merken en handelsnaam
Artikel 17
1. De afnemer mag niet, tenzij met schriftelijke toestemming en op aanwijzing van ons, gebruik maken van
onze handelsnamen, merken en verpakkingen, die in het handelsverkeer door ons worden gebezigd.
2. De afnemer is gehouden nauwgezet de aanwijzingen van ons ten aanzien van de gebruikmaking van de
door ons gevoerde handelsnamen, merken en verpakkingen te volgen.
3. Alle rechten voortvloeiende uit intellectueel en industrieel eigendom blijven bij ons berusten.

Toepasselijk recht
Artikel 18
1. Op alle onder deze voorwaarden aangegane overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is het
Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Middelburg.

Medische disclaimer
Artikel 19
1. Alle informatie die op deze wordt aangeboden, inclusief informatie gerelateerde aan medische zaken, gezondheidsklachten, behandelingen en producten, dient alleen voor informatieve doeleinden. Zij is niet bedoeld als vervanging van een arts of specialist.
2. De informatie op deze website is niet bedoeld voor diagnose van gezondheidsproblemen of het
voorschrijven van medicatie.

Privacy (korte versie)
Artikel 20
1. De cookies op onze website worden uitsluitend gebruik voor het goed functioneren en verbeteren van de site.
2. Alle gegevens die wij van u ontvangen zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden
uitsluitend gebruikt voor het verwerken van uw vraag of bestelling en niet doorgegeven aan andere
organisaties.
3. Voor het beveiligen van uw gegevens is onze website beveiligd door middel van een https verbinding en
een veiligheidscertificaat.
4. Alle gegevens die wij van u ontvangen worden beveiligd verwerkt.
5. Alle mails die u van ons ontvangt zoals bestel bevestiging, track & trace mail en het beantwoorden van
uw vraag gebeurt via een beveiligde verbinding.